PROJECT INFO

[Dự án máy gia công gỗ (đánh mộng 2 đầu), dùng PLC Mitsubishi FX1N 60MR]

 

sunrisetech Máy gia công gỗ (đánh mộng 2 đầu), dùng PLC Mitsubishi FX1N 60MR